Skip to main content

El jaciment del Camp de les Lloses

El jaciment del Camp de les Lloses
El jaciment del Camp de les Lloses va ser habitat per primera vegada entre el bronze final i el període preibèric (ss. VIII-V aC)

encara que l’ocupació més notable correspon a la darrera època de la República romana (entre els segles II i I aC), i es relaciona amb les restes dels edificis A, B i D. L’assentament correspondria a un vicus (o nucli de poblament) de caràcter militar, atesa la presència d’elements relacionats amb les activitats i les necessitats de l’exèrcit, i l’urbanisme, que recorda el d’alguns estatges militars. Les restes mostren un període de vida intens i relativament curt (del 120 al 80 aC), amb un abandonament sobtat.

El Camp de les Lloses

Com arribar-hi: El Camp de les Lloses / Tona / Osona